top of page

PROJECTEN

PROJECTEN

Archief
Palliatieve zorg voor niet westerse migranten

Patiënten en hun naasten van niet-westerse migrantenafkomst zijn vaak niet tevreden over de palliatieve zorg. Hun opvattingen over passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase verschillen vaak van de heersende opvattingen van professionals. Dat geldt ook voor de communicatie, de wijze waarop, wanneer en met wie gesproken moet worden over het naderende levenseinde.
In dit project werken we de komende jaren aan een merkbare verbetering van de palliatieve zorg voor niet-westerse migrantenpatiënten en hun naasten. Enerzijds door goede voorlichting en passende informatie over palliatieve zorg aan niet-westerse migranten, zodat zij goed voorbereid het palliatieve traject ingaan.
Anderzijds vergroten we de kennis en vaardigheden van professionals (artsen, verpleegkundigen en verzorgenden) door scholing en training zodat hun zorg en communicatie beter aansluit op begrip en betekenis van palliatieve zorg van en voor niet-westerse migranten.

 

Patiëntenparticipatie is geborgd door deelname van de doelgroep én vertegenwoordigers van de intermediaire organisaties NOOM, SIGN en Stichting Voorlichters Gezondheid in de projectgroep. De doelgroep wordt in de eerste fase van het project uitgebreid bevraagd naar begrip en betekenis van palliatieve zorg en behoefte aan voorlichting. Daarnaast wordt de inhoud en vorm van de voorlichting ontwikkeld in co-creatie met acht niet-westerse migranten in een kerngroep.

Project meer dan 100 soorten kanker

Om het thema kanker bespreekbaar te maken binnen migrantengroepen is voorlichting hard nodig. Stichting Interculturele Gezondheidszorg en Pharos hebben vier voorlichters opgeleid tot peer-educator om uitwisselingsbijeenkomsten te organiseren in diverse steden.


Er zal creatieve implementatie van reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten en kanker ingezet worden. De samenwerking tussen SIGN en Pharos biedt een goede structuur voor optimale realisatie van dit traject. Het  structureel inzetten van actieve voorlichters binnen Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland  staat garant voor de duurzaamheid van dit traject. De ingezette peers zorgen voor de voortzetting van de ondersteuning rondom kanker door contacten te onderhouden met de reguliere patiëntenorganisaties op het gebied van kanker.  Het inzetten van een mix van interventies – opleiden en structureel inbedden van de peers in migrantenorganisaties, uitvoeren van informatieve uitwisselingsbijeenkomsten op maat, berichtgeving via migrantenmedia- en het gebruik van veel reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten vergroten de effectiviteit van dit traject.

 

Het project “Meer dan 100 soorten kanker” is in opdracht van en gefinancierd door het KWF. Het doel vanaf de start van dit project in 2013 was om verschillende aspecten van kanker bespreekbaar te  maken met niet westerse migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst. In het kader van “100 soorten kanker” zijn verschillende aspecten van kankerzorg besproken met migranten, vanaf preventie tot de nazorg.

Project meer dan 100 soorten levens en meer

Dit project zal gestart zijn in Rotterdam, maar helaas is de Europese subsidie niet gehonoreerd. Wij zijn nog in gesprekken met gemeentes en via  andere fondsen om financiering te regelen. Dit project zal zich richten op voorlichting, spreekuur, workshops en lotgenotencontact voor migrante en laaggeletterde kankerpatiënten en hun naasten. Hierdoor wil Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN) hen uit hun isolement halen, een stem geven en helpen te werken aan de kwaliteit van het leven met en na de ziekte kanker.

Verder spant SIGN zich in om het welzijn en de positie van mensen met een andere culturele achtergrond of die moeite hebben met de taal en hun families te verbeteren en te ondersteunen. 

Project vroeg opsporing van kanker bij migranten vrouwen boven 65 jaar

Dit project gaat over vroeg opsporing van kanker bij migranten vrouwen in Amsterdam West.. Het doel om veel migranten vrouwen uit te nodigen, te screenen en als het nodig door te verwezen naar een specialist. Tijdens de voorlichtingen zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. 

Diabetes en Ramadan project (DER-p) In samenwerking met VUMC.

Een educatie- en medicatiebegeleidingsprogramma ter verbetering van de (zelf-) zorg van aan de Ramadan deelnemende personen met Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) van Marokkaanse of Turkse afkomst.

Het programma wordt geschikt gemaakt voor de grootste groep moslims in Nederland, namelijk de mensen van Marokkaanse en Turkse komaf.

bottom of page